Automatyczna aktualizacja zawartości rozwijanej listy

Tworząc rozwijaną listę elementów dla dowolnej komórki arkusza, można skorzystać z narzędzia sprawdzanie poprawności danych.

Dodatkowo chcąc, aby lista rozwijana automatycznie się rozszerzała o nowe dane dopisane do zakresu źródłowego a zarazem wyeliminować ręczne zmienianie ustawień dla pola źródłowego najlepiej te komórki sformatować jako Tabelę. Aby to zrobić należy:

  • przejdź do jednej z komórek wypełnionego zakresu zawierającego listę elementów, która zostanie użyta dla potrzeb listy rozwijanej i naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+T lub wybierz na wstążce Narzędzia Główne/Style/Formatuj jako tabelę;
  • pojawi się okno dialogowe Tworzenie tabeli, pozwalające na wybór lub korektę zakresu. Jeżeli rozpoznanie jest prawidłowe (nie uwzględniając oczywiście nagłówka) kliknij OK, co spowoduje powstanie tabeli;
  • następnie postępuj zgodnie z procedurą tworzenia listy rozwijanej w komórce arkusza;

  • po wykonaniu w/w czynności - teraz po dopisaniu kolejnych wierszy do komórek źródłowych, nasza lista rozwijana automatycznie rozszerzy się o nowe marki pojazdów bez konieczności zmiany w ustawieniach sprawdzania poprawności danych.

Automatyczna aktualizacja zawartości rozwijanej listy