Wykres Gantta w Excelu z pionową linią czasu bieżącego

Wykres Gantta to popularne narzędzie, za pomocą którego można w wizualny sposób przedstawić pewien harmonogram zadań w projekcie. Profesjonalne wykresy Gantta bardzo łatwo tworzy się w programie Project, zaś jeśli nie posiadamy takiego narzędzia arkusz kalkulacyjny Excel pozwala w prosty sposób rozwiązać ten problem.

Punktem wyjścia do utworzenia wykresu Gantta w Excelu jest tabela zawierająca odpowiednio przygotowane wcześniej dane. W naszym przykładzie wygląda ona następująco:

Dane źródłowe do wykresu Gantta

Aby utworzyć wykres Gantta, najlepiej ustawić się w pustej komórce poza zakresem danych a następnie wstawić wykres słupkowy skumulowany, który znajduje się na karcie Wstawianie w grupie Wykresy pod opcją Słupkowy.

Wstawianie wykresu słupkowego skumulowanego

W naszym przykładzie aktywna komórka była poza obszarem danych, zatem powstał pusty obraz. Kolejnym krokiem jest dodanie danych do wykresu. Ustawiamy się kursorem na pustym wykresie następnie prawym przyciskiem myszy wybieramy opcję Zaznacz dane...

W głównym oknie, które nam się pojawi należy dodać dwie serię danych - w tym celu należy kliknąć na przycisk Dodaj. W nowym okno zaznaczamy serię złożoną w naszym przykładzie z danych z kolumny DATA.

Druga seria powinna być złożona z danych znajdujących się z kolumny DNI.

Następną czynnością, którą musimy wykonać jest zmiana etykiet kategorii na nazwę zadań, w naszym przykładzie dane z kolumny A.

Na zakończenie wciskamy przycisk OK, który zamyka okno Wybieranie źródła danych i tworzy się nam wykres.

Teraz jedynie pozostają drobne zabiegi kosmetyczne związane z wyglądem wykresu:

  • najpierw kursorem myszy najeżdżamy na dowolny niebieski pasek i z menu podręcznego wybieramy Formatuj serię danych... Przechodzimy do części Wypełnienie i oznaczamy Brak wypełnienia oraz Kolor krawędzi oznaczamy Brak linii, następnie zamykamy okno;
  • pozbywamy się również legendy, poprzez zaznaczenie i naciśnięcie klawisza Delete;
  • ustawiamy się kursorem na oś pionową i z meny podręcznego wybieramy formatowanie osi a następnie zaznaczamy pola zgodnie z poniższym rysunkiem:

  • dzięki temu ,że Excel traktuje daty jako kolejne liczby (np. 2016-08-10 = 42592), warto aby dane prezentowane na naszym wykresie rozpoczynały się i kończyły zgodnie ze stanem z tabeli źródłowej. A zatem ustawiamy się kursorem na osi poziomej i z menu podręcznego wybieramy Formatuj oś i zmieniamy poszczególne dane zgodnie z poniższym rysunkiem:

W taki oto sposób uzyskujemy wykres Gantta w Excelu.

Wykres Gantta w Excelu

Teraz pozostaje jedynie dodanie do wykresu linii pionowej, która wraz ze zmianą daty bieżącej (funkcji DZIŚ) będzie w graficzny sposób obrazowała czas jaki upłynął od rozpoczęcia zadania oraz czas jaki pozostał do zakończenia danego zadania. Na początku w dowolnym miejscu najlepiej nie kolidującym z naszą tabelą źródłową ani nowo utworzonym wykresem wprowadzamy do naszego arkusza następujące dane:

Następnie dodajemy do naszego wykresu trzecią serię danych, wprowadzając do pola Wartość dane w naszym przykładzie z zakresu komórek K2:K3 czyli wartości 0 i 1 i zatwierdzamy OK. Kolejnym krokiem jest zmiana nowo dodanej serii na wykresem XY (Punktowy). Po wykonaniu w/w czynności należy ponownie wejść w dane źródłowe nowo utworzonej serii i uzupełnić zgodnie z poniższym rysunkiem pozostałe pola.

Wykres Gantta z pionową linią czasu, która będzie się aktualizowała wraz ze zmianą daty bieżącej jest już gotowy.

Wykres Gantta w Excelu z pionową linią czasu bieżącego