Rodzaje funkcji podsumowujących w tabeli przestawnej

Jeżeli analiza danych wymaga przeprowadzenia innego typu obliczeń niż Suma lub Licznik, można zmienić w sekcji Podsumuj pole wartości według okna Ustawienia pola wartości na inną wbudowaną funkcję podsumowującą Excela. Dostępnych jest w sumie 11 funkcji, a są nimi:

 

  1. SUMA – oblicza sumę wszystkich danych numerycznych;
  2. LICZNIK – zlicza wszystkie pola, w tym numeryczne, tekstowe i pola z błędami. Jest to odpowiednik funkcji Excela ILE.NIEPUSTYCZ;
  3. ŚREDNIA – oblicza  średnią;
  4. MAKSIMUM – znajduje największą wartość;
  5. MINIMUM – znajduje najniższą wartość;
  6. ILOCZYN – mnoży wartości wszystkich pól;
  7. LICZNIK NUM – zlicza tylko komórki numeryczne. Jest to odpowiednik funkcji Excela ILE;
  8. OdchStd oraz OdchStdc - Intuicyjnie rzecz ujmując, odchylenie standardowe mówi, jak szeroko wartości jakiejś wielkości są rozrzucone wokół jej średniej. Im mniejsza wartość odchylenia tym obserwacje są bardziej skupione wokół średniej. Jeżeli źródło danych zawiera kompletną populację, należy wówczas użyć funkcji OdchStdc. Jeżeli zaś źródło danych zawiera próbkę populacji, należy skorzystać z funkcji OdchStd;
  9. Wariancja oraz wariancja populacji - to w statystyce klasyczna miara zmienności. Intuicyjnie utożsamiana ze zróżnicowaniem zbiorowości - jest średnią arytmetyczną kwadratów odchyleń (różnic) poszczególnych wartości cechy od wartości oczekiwanej. Jeżeli źródło danych zawiera kompletną populację, należy użyć funkcji Wariancja populacji. Jeżeli zaś dane zawierają tylko próbkę populacji, należy wówczas zastosować funkcję Wariancja.

Suma, Licznik, Średnia, Maksimum, Minimum, Iloczyn, Odchylenie standardowe, Wariancja