Tabela przestawna z konsolidacją wielu zakresów w Excel 2010

Jeśli dane źródłowe istnieją w dwóch lub większej liczbie zakresów, Excel może je wszystkie skonsolidować, a następnie na tej podstawie utworzyć raport tabeli przestawnej. W MS EXCEL 2003 przy wstawianiu tabeli przestawnej wystarczyło użyć opcji "Konsolidacja wielu zakresów", zaś MS EXCEL 2007/2010 powyższa opcja zniknęła z kreatora tabel przestawnych. Czy to oznacza, że tak przydatna funkcja została usunięta? Otóż nie, została jedynie usunięta ze standardowego menu dostępnego na wstążce.

Aby móc korzystać z konsolidacji wielu zakresów w tabeli przestawnej w Excel 2010 należy:

  • kliknij wstążkę prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz polecenie Dostosuj wstążkę. Zobaczysz okno pokazane na rysunku.

  • w prawym polu okna kliknij nazwę panelu Wstawianie, a potem przycisk Nowa karta. Zostanie utworzony nowy panel Nowa karta z nową pustą grupą Nowa grupa. Standardowe nazwy zarówno nowego panelu i grupy można zmienić, wybierając je kliknięciem i korzystając z przycisku Zmień nazwę. Skorzystajmy z tej możliwości i zmieńmy nazwę na Pomocnik.
  • następnie z listy w polu Wybierz polecenia z: wybierz Polecenia, których nie ma na wstążce potem znajdź Kreator tabeli przestawnej i wykresu przestawnego i kliknij przycisk Dodaj. Przycisk tego polecenia zostanie umieszczony w utworzonej grupie. 

  • kliknij OK na dole okna Opcje programu Excel. Nowa karta Pomocnik z poleceniem Kreator tabel przestawnych i wykresów pojawi się po prawej stronie panelu Wstawianie, co widać na poniższym rysunku. 

  • aktywując polecenie Kreator tabeli przestawnej pojawi się nam znany ze wcześniejszych wersji poszukiwany kreator a wraz z nim możliwość konsolidacji wielu zakresów :)